ارسال خطاهای احتمالی

برای پیشبینی و پیشگیری از خطاهای احتمالی آینده در پروژه‌های مرتبط با شرکت، لطفاً فرم‌ها را تکمیل نمایید.

پروژه نوتوپیا

خطرهای مهم نوتوپیا

لطفاً خطرات مرتبط با پروژه به همراه شدت تأثیر وقوع آن، احتمال وقوع، اقدامات آتی پیش‌بینی‌شده توسط شما در صورت وقوع آن خطر را در این فرم وارد نمایید!
نام(Required)
در این فیلد لطفاً عنوان احتمالی خطر را ذکر کنید. مثال: قطع اینترنت
احتمال وقوع ریسک
به میزان اهمیت یک ستاره، کم و پنج بیشترین احتمال وقوع را پیش‌بینی کنید.
شدت تأثیر وقوع ریسک برکار شما
به میزان اهمیت یک ستاره، کم و پنج بیشترین تاثیر وقوع را پیش‌بینی کنید.
اقدامات آتی پیش‌بینی‌شده توسط شما در صورت وقوع خطر احتمالی
مثال: برای حل این مسئله می‌بایست جلسه‌ای جهت تهیه سخت‌افزار مناسب تشکیل شود.
DD slash MM slash YYYY
پروژه جلوا

خطرهای احتمالی جلوا

لطفاً خطرات مرتبط با پروژه به همراه شدت تأثیر وقوع آن، احتمال وقوع، اقدامات آتی پیش‌بینی‌شده توسط شما در صورت وقوع آن خطر را در این فرم وارد نمایید!
نام(Required)
در این فیلد لطفاً عنوان احتمالی خطر را ذکر کنید. مثال: قطع اینترنت
احتمال وقوع ریسک
به میزان اهمیت یک ستاره، کم و پنج بیشترین احتمال وقوع را پیش‌بینی کنید.
شدت تأثیر وقوع ریسک برکار شما
به میزان اهمیت یک ستاره، کم و پنج بیشترین تاثیر وقوع را پیش‌بینی کنید.
اقدامات آتی پیش‌بینی‌شده توسط شما در صورت وقوع خطر احتمالی
مثال: برای حل این مسئله می‌بایست جلسه‌ای جهت تهیه سخت‌افزار مناسب تشکیل شود.
DD slash MM slash YYYY
پروژه نماگو

خطرهای احتمالی نماگو

لطفاً خطرات مرتبط با پروژه به همراه شدت تأثیر وقوع آن، احتمال وقوع، اقدامات آتی پیش‌بینی‌شده توسط شما در صورت وقوع آن خطر را در این فرم وارد نمایید!
نام(Required)
در این فیلد لطفاً عنوان احتمالی خطر را ذکر کنید. مثال: قطع اینترنت
احتمال وقوع ریسک
به میزان اهمیت یک ستاره، کم و پنج بیشترین احتمال وقوع را پیش‌بینی کنید.
شدت تأثیر وقوع ریسک برکار شما
به میزان اهمیت یک ستاره، کم و پنج بیشترین تاثیر وقوع را پیش‌بینی کنید.
اقدامات آتی پیش‌بینی‌شده توسط شما در صورت وقوع خطر احتمالی
مثال: برای حل این مسئله می‌بایست جلسه‌ای جهت تهیه سخت‌افزار مناسب تشکیل شود.
DD slash MM slash YYYY


    خانهخدماتتماسارتباط با ما